Hoạt Động Tiêu Diệt Long Hồn Sứ

Lúc 18h30 hàng ngày đội quân Long Hồn Sứ sẽ xuất hiện.. Tiêu diệt sẽ nhận được nhiều phần thưởng bất ngờ.


I.NPC liên quan

Di chuyển đến nơi Long Hồn Sứ xuất hiện

II.Phần Thưởng

NPC Phần Thưởng Tiêu Diệt


Tiêu diệt nhận được phần thưởng

Người tiêu diệt nhận được:
500 điểm Chân Khí

5 tỷ Kinh Nghiệm
2v Đồng Thường
1 Tiền Xu

 

 

III. Chi Tiết Hoạt Động

  • Vào lúc 18h30 Long Hồn Sứ sẽ xuất hiện các nhân sĩ có thể đến NPC Hoạt Động để đến nơi Long Hồn Sứ và tiêu diệt nhận thưởng.
  • Người tiêu diệt Long Hồn sứ sẽ nhận được phần thưởng.
  • Sau 15 phút nếu không thể tiêu diệt Long Hồn Sứ sẽ biến mất.

Di chuyển đến nơi Long Hồn Sứ xuất hiện