Hệ Thống Trang Bị

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành mua rương trang bị tại NPC trang bị - Ba Lăng Huyện

 

II.Hình ảnh rương trang bị và trang bị

Rương trang bị

Hình ảnh trang bị

Rương Trang Bị Anh Hùng

Nhận được khi nạp 100k và Code FaceBook

Rương Trang Bị Kim Long

Nhận được khi trùng sinh 10 >> 50

Rương Trang Bị Long Hồn

Nhận được khi trùng sinh 55 >> 95

Rương Trang Bị Sử Thi

Nhận được khi trùng sinh 110 >> 190

Rương Trang Bị Truyền Thuyết

Nhận được khi trùng sinh 220 >> 380

Rương Trang Bị Trấn Thiên

Nhận được khi trùng sinh 450>> 800

Lưu Ý: