Hệ Thống Phi Phong

Danh Hiệu Khi Có Phi Phong Thần Thoại
30 ngày

I. NPC liên quan

  • Đến NPC cửa hàng có thể mua phi phong

II. Hệ Thống Phi Phong

 

Phi Phong

Xếp

Hạng

Vinh Dự

Tối Thiểu

Vinh Dự

Tối Đa

HỖN THIÊN
Giá Bán: 2345 Ngũ Hành Hồn Thạch

5000 12000 18000

SỒ PHƯỢNG
Giá Bán: 6300 Ngũ Hành Hồn Thạch

3000 24000 36000

TIỀM LONG
Giá Bán: 1 vạn 5750 Ngũ Hành Hồn Thạch

1000 60000 90000

CHÍ TÔN
Giá Bán: 4 Vạn 500 Ngũ Hành Hồn Thạch

500 120000 180000

VÔ SONG
Giá Bán: 11 vạn 2500 Ngũ Hành Hồn Thạch

300 300000 450000

ĐẠI THÁNH
Giá Bán: 40 Tiền Xu

100 400000 600000

SIÊU THẦN
Giá Bán: 70 Tiền Xu

50 600000 900000

DIỆT
Giá Bán: 80 Tiền Xu

30 800000 1200000

TRẤN THIÊN
Giá Bán: 120 Tiền Xu

10 1000000 1500000

Phong Vân
Giá Bán: 180 Tiền Xu

1 1200000 1800000

Băng Hỏa Vũ Thần

1 Yêu cầu đạt FF 10 Yêu cầu đạt FF 10

[Thần Thoại] Nguyệt Linh

Nâng Cấp ở NPC nâng cấp

1 Yêu cầu đạt FF 10 Yêu cầu đạt FF 10

III. Nâng Cấp Phi Phong Thần Thoại

 

Lưu Ý:

  • Nâng Cấp Phi Phong Thần Thoại còn bao nhiêu ngày thì nâng cấp còn bấy nhiêu ngày còn lại. VD: còn 25 ngày thì nâng cấp lên còn 25 ngà
  • Xếp hạng phi phong vào 03h00 sáng hàng ngày.
  • Vinh Dự Tối Thiểu cần kèm theo yêu cầu Xếp Hạng mới có thể nhận danh hiệu phi phong
  • Vinh Dự Tối Đa không cần yêu cầu Xếp Hạng.
  • Để sử dụng Phi Phong Băng Hỏa Vũ Thần cần đạt danh hiệu Phong Vân