Đua Top Trùng Sinh 100 - 200 - 300 - 400

I. Nội  Dung

  • THỜI GIAN ĐUA TOP 
  • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
  • Kết Thúc: Khi đủ 5 người đầu tiên nhận mỗi top 
  • Mục Tiêu Đua Top: Trở thành người đạt top trùng sinh đầu tiên.
  •  
XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG - TRÙNG SINH 100
TOP 1 Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 5
500 Tiền Xu
1000v Đồng Thường
20000 Điểm Chân Khí
20000 Mảnh già lam kinh
20000 Mảnh Luân Hồi Ấn
TOP 2 Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 5
200 Tiền Xu
500v Đồng Thường
15000 Điểm Chân Khí
15000 Mảnh già lam kinh
15000 Mảnh Luân Hồi Ấn
TOP 3 Rương Thần Sa (2 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 5
200 Tiền Xu
500v Đồng Thường
10000 Điểm Chân Khí
10000 Mảnh già lam kinh
10000 Mảnh Luân Hồi Ấn
TOP 4 Rương Thần Sa (1 Dòng)
100 Tiền Xu
500v Đồng Thường
5000 Điểm Chân Khí
5000 Mảnh già lam kinh
5000 Mảnh Luân Hồi Ấn
TOP 5 Rương Thần Sa (0 Dòng)
100 Tiền Xu
500v Đồng Thường
5000 Điểm Chân Khí
5000 Mảnh già lam kinh
5000 Mảnh Luân Hồi Ấn

 

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG - TRÙNG SINH 200

TOP 1 Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 5
500 Tiền Xu
1000v Đồng Thường
50000 Mảnh già lam kinh
50000 Mảnh Luân Hồi Ấn
50000 Ấn Ký Tín Vật
50000 Thần Khí Bảo Châu
TOP 2 Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 5
200 Tiền Xu
500v Đồng Thường
30000 Mảnh già lam kinh
30000 Mảnh Luân Hồi Ấn
30000 Ấn Ký Tín Vật
30000 Thần Khí Bảo Châu
TOP 3 Rương Thần Sa (2 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 5
200 Tiền Xu
500v Đồng Thường
20000 Mảnh già lam kinh
20000 Mảnh Luân Hồi Ấn
20000 Ấn Ký Tín Vật
20000 Thần Khí Bảo Châu
TOP 4 Rương Thần Sa (1 Dòng)
100 Tiền Xu
500v Đồng Thường
10000 Mảnh già lam kinh
10000 Mảnh Luân Hồi Ấn
10000 Ấn Ký Tín Vật
10000 Thần Khí Bảo Châu
TOP 5 Rương Thần Sa (0 Dòng)
100 Tiền Xu
500v Đồng Thường
5000 Mảnh già lam kinh
5000 Mảnh Luân Hồi Ấn
5000 Ấn Ký Tín Vật
5000 Thần Khí Bảo Châu

 

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG - TRÙNG SINH 300

TOP 1 Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 5
1000 Tiền Xu
5000v Đồng Thường
100000 Mảnh già lam kinh
100000 Mảnh Luân Hồi Ấn
100000 Ấn Ký Tín Vật
100000 Thần Khí Bảo Châu
TOP 2 Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 5
500 Tiền Xu
3000v Đồng Thường
50000 Mảnh già lam kinh
50000 Mảnh Luân Hồi Ấn
50000 Ấn Ký Tín Vật
50000 Thần Khí Bảo Châu
TOP 3 Rương Thần Sa (2 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 5
200 Tiền Xu
2000v Đồng Thường
30000 Mảnh già lam kinh
30000 Mảnh Luân Hồi Ấn
30000 Ấn Ký Tín Vật
30000 Thần Khí Bảo Châu
TOP 4 Rương Thần Sa (1 Dòng)
100 Tiền Xu
1000v Đồng Thường
10000 Mảnh già lam kinh
10000 Mảnh Luân Hồi Ấn
10000 Ấn Ký Tín Vật
10000 Thần Khí Bảo Châu
TOP 5 Rương Thần Sa (0 Dòng)
100 Tiền Xu
1000v Đồng Thường
5000 Mảnh già lam kinh
5000 Mảnh Luân Hồi Ấn
10000 Ấn Ký Tín Vật
10000 Thần Khí Bảo Châu

 

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG - TRÙNG SINH 400

TOP 1 Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 5
2000 Tiền Xu
5000v Đồng Thường
200000 Mảnh già lam kinh
200000 Mảnh Luân Hồi Ấn
200000 Ấn Ký Tín Vật
200000 Thần Khí Bảo Châu
200000 Linh Hồn Thú Cưng
50000 Rương Trang Bị Ngựa
TOP 2 Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 5
1000 Tiền Xu
5000v Đồng Thường
100000 Mảnh già lam kinh
100000 Mảnh Luân Hồi Ấn
100000 Ấn Ký Tín Vật
100000 Thần Khí Bảo Châu
100000 Linh Hồn Thú Cưng
25000 Rương Trang Bị Ngựa
TOP 3 Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 5
500 Tiền Xu
5000v Đồng Thường
50000 Mảnh già lam kinh
50000 Mảnh Luân Hồi Ấn
50000 Ấn Ký Tín Vật
50000 Thần Khí Bảo Châu
50000 Linh Hồn Thú Cưng
15000 Rương Trang Bị Ngựau
TOP 4 Rương Thần Sa (3 Dòng)
500 Tiền Xu
2000v Đồng Thường
30000 Mảnh già lam kinh
30000 Mảnh Luân Hồi Ấn
30000 Ấn Ký Tín Vật
30000 Thần Khí Bảo Châu
30000 Linh Hồn Thú Cưng
10000 Rương Trang Bị Ngựa
TOP 5 Rương Thần Sa (3 Dòng)
200 Tiền Xu
1000v Đồng Thường
20000 Mảnh già lam kinh
20000 Mảnh Luân Hồi Ấn
20000 Ấn Ký Tín Vật
20000 Thần Khí Bảo Châu
20000 Linh Hồn Thú Cưng
5000 Rương Trang Bị Ngựa