CẬP NHẬT PHIÊN BẢN TẾT 2019

PHIÊN BẢN TẾT KIẾM THẾ PHONG THẦN 2019 

I. Ngựa

Tăng Thêm 10 Cấp Ngựa Từ 31 đến 40. <Chi Tiết>

Cấp Ngựa

Tiền Xu

Linh Tê Ngọc

Mảnh Ghép Ngựa

Thuần Dưỡng Đơn

Căn Cốt Đan

Cấp 31 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 32 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 33 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 34 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 35 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 36 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 37 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 38 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 39 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 40 2000 1000 250000 250000 250000

 

 

 

 

II. Mặt Nạ

Thêm Mặt Nạ mới: [Bôn Lôi Quán]. <Chi Tiết>

Cấp Mặt Nạ

Tiền xu

Mảnh ghép mặt nạ

Dị dung thạch

Bôn Lôi Quán 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 1 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 2 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 3 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 4 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 5 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 6 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 7 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 8 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 9 1500 50000 50000
Bôn Lôi Quán + 10 1500 50000 50000

III. Trang Bị Đồng Hành

Ra mắt Trang Bị Đồng Hành Cấp 7.

VI. Du long

Mua [Chiến Thư Du Long] ở NPC Cửa Hàng tại Thành Chính. Mỗi ngày khiêu chiến được từ 20 lần tăng lên 50 lần

Xin Chân Thành Cám Ơn.!